Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Gepubliceerd: 29 september 2018
Gewijzigd: 30 september 2018

WJELSRYP - Op zaterdagavond 6 oktober een gezellige avond met live muziek,
speciaal voor 40-plussers en andere belangstellenden.

Gerrit Poortinga and Friends
als gast treedt op
Sim Marten uit AustraliëGerrit Poortinga
 

Locatie is Doarpshûs Yn 'e Mande in Wjelsryp.
De inloop is vanaf half negen en de band start om negen uur.
De entree bedraagt € 10,- p.p.

 

Sim Marten
 
Gepubliceerd: 3 juli 2018

WJELSRYP - En toen was het zover. 16 Juni 10:00 uur. De opening van de speeltuin met het nieuwe speeltoestel, schommel en wip. En als extra een fitnesstoestel voor jong en oud.

Onder grote belangstelling van ouders, pakes en beppes, ooms en tantes en de kinderen opende Annelies Westerveld samen met de kinderen van Wjelsryp e.o. de speeltuin door het afschieten van confettikanonnen. Dit zorgde voor een feestelijk geheel. Na afloop was er voor alle kinderen een spekje en limonade. De kinderen hadden weinig tijd om in de speeltuin te spelen. Direct na de opening begonnen de kinderspelletjes op het sportveld in verband met het dorpsfeest.

Alle vrijwilligers die hebben geholpen met het ontwerp, het uitkiezen van de toestellen, het weghalen van de oude toestellen, het grondklaar maken, het leggen van de graszoden, het beregenen van het nieuwe gras en het beschikbaar stellen van materiaal, allemaal ontzettend bedankt voor jullie inzet. Met jullie hulp is de klus geklaard! Nu kunnen de kinderen (en ouderen) deze zomer genieten van de nieuwe toestellen.
Mede door steun van Provincie Fryslân, gemeente Littenseradiel, Wonen Noordwest Friesland en fonds Bolsward-Dronrijp is de realisatie van de nieuwe speeltuin mogelijk gemaakt.

 


Gepubliceerd: 10 april 2018

WJELSRYP - Hiermee nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Welsrijp, die gehouden wordt op donderdag 12 april 2018 in het Dorpshuis 'Yn ‘e Mande' te Wjelsryp. Aanvang 20.00 uur.

Per Januari 2018 is de gemeente Littenseradiel overgegaan in gemeente Waadhoeke.
Wat betekent dit voor de inwoners van Wjelsryp? Hoe werkt de gemeente Waadhoeke? Waar kunnen we als inwoners terecht voor bepaalde zaken? Hoe komt het nu met…? 

We hebben de dorpen coördinator Dhr. Dijkstra en de dorpswethouder uitgenodigd om ons deze avond te informeren over de werkwijze van Waadhoeke. Hierbij heeft u gelegenheid om vragen te stellen. 

Agenda:
  1. Opening
  2. Notulen van de ledenvergadering gehouden op 30 maart 2017
  3. Ingekomen stukken
  4. Mededelingen
  5. Jaarverslag van de secretaris
  6. Jaarverslag van de penningmeester
  7. Verslag Kascommissie
      door Jouke de Haan en Hanneke van der Veer
  8. Mondeling verslag van:
      - Energiewerkgroep
      - Beheerscommissie
      - IJswegencentrale Hennaarderadeel
      - Oranje commissie
      - Dorpshuiscommissie 
  9. Plannen van het Dorpsbelang
10. Bestuursverkiezing Dorpsbelang
      aftredend en niet herkiesbaar: Tiede Bergsma
11. Rondvraag
12. Sluiting
Pauze
Werkwijze gemeente Waadhoeke: toelichting wordt gegeven door dorpen coördinator

Oproep:

Op de achtergrond is het dorpsbelang zich alvast aan het voorbereiden om een volgende Dorpsvisie samen te stellen. De huidige Dorpsvisie is geschreven voor de periode 2008 – 2020. Als bestuur vinden we het belangrijk om een nieuwe dorpsvisie vast te leggen, onder andere vanwege de nieuwe gemeente. Het doel is om met behulp van de nieuwe dorpsvisie kenbaar te maken wat we als dorp belangrijk vinden en welke we kant we in de nabije toekomst op willen. Het dorpsbelang is nog in de onderzoekende fase hoe en met welke partijen de volgende dorpsvisie samengesteld zal worden. En welke thema’s we op zullen nemen in de Dorpsvisie.

Daarom willen we u vragen of u ideeën heeft welke thema’s volgens u in de nieuwe Dorpsvisie opgenomen moeten worden. Wellicht heeft u ook al concretere ideeën die verder gaan dan alleen een thema, dan willen u ook vragen dit de delen met het dorpsbelang.

U kunt uw idee aangeven bij 1 van de bestuursleden. Of mailen naar dorpsbelang@wjelsryp.com.

Uiteraard zal het dorpsbelang in latere stadia de inwoners van Wjelsryp op de hoogte houden van de voortgang van de nieuwe Dorpsvisie.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Dorpsbelang Wjelsryp
Gepubliceerd: 6 maart 2018

WJELSRYP - Bericht van Doarpsbelang Wjelsryp.

In 2017 is Annelies Westerveld druk bezig geweest met het verkrijgen van subsidies voor het vernieuwen van de speeltuin op het sportveld. Dit is zeer goed gelukt. Met subsidie van de provincie, gemeente, woningstichting Noord West Friesland en Fonds Bolsward Dronrijp zijn we in staat om het huisje met glijbaan, de wippen en schommels te vervangen én een fitnesstoestel te plaatsen.

Samen met ouders uit Wjelsryp hebben we een geschikt speeltoestel uitgezocht die het huidige glijbaantje zal vervangen. De 2 wippen zijn in een zodanige staat dat ze vervangen moeten worden. Hiervoor zal een 4-persoons wip in de plaats komen. En de schommel zal worden vervangen. Bij de nieuwe schommel komt ook een baby/peuter zitje voor de allerkleinsten.

    

Helemaal nieuw in de speeltuin is het fitnesstoestel. Dit is 1 toestel met een pilaar in de midden. Aan de ene kant van de pilaar bevindt zich een fietstrainer en aan de andere kant van de pilaar een ski/langlauf trainer. Dit toestel kan zowel door kinderen als ook door volwassenen worden gebruikt.

   

Momenteel is het wachten op drogere periodes. Dan kunnen we beginnen met het weghalen van de te vervangen toestellen om vervolgens de nieuwe toestellen te plaatsen.

Met vriendelijke groet,
Doarpsbelang Wjelsryp


Gepubliceerd: 6 maart 2018

WJELSRYP - Op DV vrijdag 9 maart 2018 hoopt onze muziekvereniging weer het donateurs concert te verzorgen.

De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in dorpshuis, "Yn 'e Mande" te Wjelsryp.

De muziekvereniging staat deze avond onder leiding van dirigent Sjoerd de Boer en het thema van deze avond is "Concordia goes solo" met tussendoor nog de aanstormende talenten en een verassing!

In de pauze houden we zoals altijd weer een verloting ter bestrijding van de onkosten.

Hierbij nodigen wij u van harte uit om deze avond bij te wonen. Het belooft een prachtige avond te worden met beeld en geluid!

P.S. De plakken binne dizze joun frij,
mar wij wolle jim dochs hiel freonlik freegje om in priiske foar de lotterij
Oant sjen op Freed 9 maart 2018

Evenement op facebook: klik hier
Meer info over Chr. fanfarekorps Concordia Welsrijp: klik hier 
Eerdere berichten

Muziekavond op 6 oktober - 29 september 2018
- Nieuwe speeltuin feestelijk geopend - 3 juli 2018
Algemene ledenvergadering Dorpsbelang op donderdag 12 april - 10 april 2018
Renovatie en uitbreiding speeltuin sportveld - 6 maart 2018
Donateursconcert "Concordia goes solo" op 9 maart - 6 maart 2018
Ut 'e Buorfinne februari 2018 - 6 maart 2018
- Chr. fanfarekorps Concordia zoekt nieuwe dirigent - 6 januari 2018
- Dorpshuis Yn 'e Mande zoekt nieuwe beheerder - 6 januari 2018
- Schoolvakanties 2018 Noord - 6 januari 2018
- Oud papier ophalen 2018 - 6 januari 2018
- Ut 'e Buorfinne december 2017 - 6 januari 2018

2017
Sfeervolle wintermarkt op 8 december - 27 november 2017
Kerstworkshops bij Willy's Blomke - 20 november 2017
Ut 'e Buorfinne oktober 2017 - 20 november 2017
Uitslag verloting 2017 Stichting Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp - 20 november 2017
Ut 'e Buorfinne augustus 2017 - 19 november 2017
Uitslag verloting gezamenlijke verenigingen op 14 oktober - 7 oktober 2017
Feestelijk afscheid van Littenseradiel in december - 7 oktober 2017
Concordia op Birds&Brass Franeker op 7 oktober - 30 september 2017
'70/'80 muziekavond op 7 oktober - 30 september 2017
- Jubileumfeest 60 jaar SMI op 30 juni en 1 juli - 27 juni 2017
- Zaterdag 24 juni NK kaatsen Dames 2017 in Wjelsryp - 21 juni 2017
- Ut 'e Buorfinne juni 2017 - 15 juni 2017
- Dorpsfeest Wjelsryp 2017 - 3 mei 2017
- 4 mei herdenking - 29 april 2017
- Ut 'e Buorfinne april 2017 - 15 april 2017
- Lûkrock in Wjelsryp op 22 april - 1 april 2017
- Gemeentebelangen in Winsum op 6 april - 1 april 2017
- Rommelmarkt op 8 april in Baaium - 1 april 2017
- Boomfeestdag bij Kingmatille op 22 maart - 18 maart 2017
- Concordia's "Musicals en Seventies" op 1 april - 17 maart 2017
- Workshop "Pasen" bij Willy's Blomke - 17 maart 2017
- Uitvoering De Lofstem op 18 maart - 7 maart 2017
- Ut 'e Buorfinne februari 2017 - 15 februari 2017
Stremming Werpsterwei/Oasterein - 31 januari 2017
- Hendrik Algrawei gestremd van 3 tot 6 februari - 30 januari 2017
- Stremming Plattedyk by Spannum - 30 januari 2017

2016
- Koninklijke Kerst op eerste kerstdag in de kerk van Baaium - 23 december 2016
- Kerstnachtdienst op 24 december - 20 december 2016
- Bijeenkomst terugdringen energiekosten op 19 januari in het dorpshuis - 20 december 2016
- Schoolvakanties 2017 Noord - 11 december 2016
- Oud papier ophalen 2017 - 11 december 2016
- Ernstige verkeershinder door aanleggen passeerstroken - 9 december 2016
- Ut 'e Buorfinne december 2016 - 5 december 2016
- Na 2020 mogelijk minder treinen op station Dronrijp - 2 december 2016
- Uitslag verloting 2016 Stichting Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp - 2 december 2016
- Opening kruispunt Wjelsryp op 25 november - 12 november 2016
- EKON Energiemarkt in Skingen/Slappeterp op zaterdag 19 november - 11 november 2016
- Darttoernooi op 25 februari in Yn 'e Mande - 11 november 2016
- Kerstconcert Concordia op 17 december - 11 november 2016
- Startzondag met musical NOACH op 9 oktober - 27 september 2016
- Huisvesting Waadhoeke in Franeker - 22 september 2016
Aanleg ovonde - kruispunt N384 bij Wjelsryp afgesloten van 2 tot 28 oktober - 8 september 2016
Ut 'e Buorfinne augustus 2016 - 8 september 2016
Solextour voor Wjelsryper coureurs op 17 september - 8 september 2016
- Muzikale Kick-out Grûnslach - Concordia op 6 juli - 4 juli 2016
- Lezing over de Friese Nassau's op 13 september - 28 juni 2016
- Paardenmarathon in Wjelsryp op 23 juli - 28 juni 2016
- Ut 'e Buorfinne juni 2016 - 14 juni 2016
- Dorpsfeest en ringrijden 2016 - 31 mei 2016
- Glasvezel in buitengebied Wjelsryp - 30 mei 2016
- Concert "Korps in de klas" op 29 mei in Wjelsryp - 20 mei 2016
- Enquête geluidsbeleving nieuwe F-35 vliegtuig (JSF) - 20 mei 2016
- Website waadhoeke.nl online - 25 april 2016
- Ut 'e Buorfinne april 2016 - 13 april 2016
- College 29 maart op bezoek over herindeling - 19 maart 2016
- Jaarlijkse ledenvergadering Dorpsbelang op donderdag 31 maart - 19 maart 2016
- Donateursconcert Concordia op 12 maart - 5 maart 2016
- Vanaf eind februari max 60 km/u rondom Wjelsryp - 10 februari 2016
- Ut 'e Buorfinne februari 2016 - 9 februari 2016
- Wintersjongen 2016 in Baaium op 31 januari - 26 januari 2016
- Lûkrock in Wjelsryp op 23 april - 25 januari 2016
- Tryater met "Heimwee nei Hurdegaryp" op 5 maart in Yn 'e Mande - 25 januari 2016
- Schoolvakanties 2016 Noord - 24 januari 2016
- Oud papier ophalen 2016 - 23 januari 2016

2015
Uitslag verloting 2015 Stichting Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp - 23 december 2015
- Nieuwe gemeentenaam bekend gemaakt: Waadhoeke - 16 december 2015
- Oudjaarsdag 31 december HAPPY HOUR - 16 december 2015
- Nieuwjaarsfeest dorpshuis Yn 'e Mande op 2 januari - 16 december 2015
- Vuurwerk afsteken en carbidschieten - 16 december 2015
- Ut 'e Buorfinne december 2015 - 11 december 2015
- Darttoernooi op 20 februari in Yn 'e Mande - 7 november 2015
- Kerstworkshops bij Willy's Blomke - 6 november 2015
Opgefriste CBS De Grûnslach feestelijk geopend - 30 oktober 2015
Tweede stemronde: Nij-Westergo of Waadhoeke? - 30 oktober 2015
Burgerinitiatief glasvezel internet in buitengebied Littenseradiel - 30 oktober 2015
- Ut 'e Buorfinne oktober 2015 - 9 oktober 2015
- Littenseradiel Play-inn op 10 oktober in dorpshuis Yn 'e Mande in Wjelsryp - 3 oktober 2015
- Fanfarekorps Concordia samen met mannenkoor "West Aleta Singers" ... - 3 oktober 2015
- Uitslag verloting gezamenlijke verenigingen op 14 november - 3 oktober 2015
- Start winterseizoen kerk, club en K.A.R. in Wjelsryp/Baaium op 3 en 4 oktober - 3 oktober 2015
- Aan Tafel met Reitse in Wjelsryp - 24 september 2015
- CBS De Grûnslach in tv-programma Tsjek op SkoalTV van Omrop Fryslân - 15 september 2015
- Inwoners Wjelsryp verhuizen per 2018 naar nieuwe gemeente - 15 september 2015
- Officiële opening voorzieningen sportterrein Wjelsryp op 3 oktober - 15 september 2015
- Kennismaken met SMI gym op 7 september - 3 september 2015
- 24 oktober feest in Doarpshûs Yn 'e Mande - 3 september 2015
- Ut 'e Buorfinne augustus 2015 - 11 augustus 2015
- Diefstal snelheidsdisplay in Wjelsryp - 24 juli 2015
- Paardenmarathon verplaatst naar zondag 5 juli - 3 juli 2015
- Kaatsclinic voor de jeugd op 14 juli - 26 juni 2015
- Paardenmarathon in Wjelsryp op 4 juli - 26 juni 2015
- Jan-Wietse de Boer uit Wjelsryp steelt show harddraverij om de Gouden Swipe - 21 juni 2015
- Ut 'e Buorfinne juni 2015 - 19 juni 2015
Opgaveavond dorpsfeest vrijdag 5 juni 20.00 uur - 3 juni 2015
Ringrijden tijdens dorpsfeest op 10 juni - 19 mei 2015
Harddraverij op de Warren op 24 mei - 19 mei 2015
Keunstrûte Littenseradiel 2015 op 16 en 17 mei - 13 mei 2015
- Concordia in de prijzen op Gouden Spiker Festival - 11 mei 2015
- Herdenkingsconcert op 4 mei 2015 - 28 april 2015
- Fotoimpressie Koningsdag 2015 - 27 april 2015
- Dorpsfeest 2015 - 27 april 2015
- Bevrijdingsdag 2015 - 27 april 2015
- Koningsdag 2015 - 26 april 2015
- Stempelpost Wjelsryp - 18 april 2015
- Ut 'e Buorfinne april 2015 - 9 april 2015
- Frisian Flag 2015 op vliegbasis Leeuwarden - 9 april 2015
Lokale WMO-adviesraad Littenseradiel van start - 9 april 2015
Uitvoering van De Lofstem op 18 april - 2 april 2015
- Parkeren op Multifunctionele Sportterrein - 1 april 2015
- Susters yn saken op 11 april - 28 maart 2015
- Jaarlijkse uitvoering gymnastiek op 7 maart - 3 maart 2015
- Workshop "Pasen" bij Willy's Blomke - 3 maart 2015
Ut 'e Buorfinne februari 2015 - 12 februari 2015
- Wylde Sânparty op 28 maart - 11 februari 2015
- Dorpsgenoot Leen Pieterse neemt afscheid van lotingsgroep KNKB - 4 februari 2015
- Lûkrock 25 jaar! - 24 en 25 april - 27 januari 2015
- Uitslag verloting 2014 Stichting Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp - 15 januari 2015
- Concordia's "Master fan Wjelsryp" op 14 februari - 13 januari 2015
- Film "Farmers & Ranchers" op televisie - 12 januari 2015

2014
- Oud en Nieuw Viering in Wjelsryp - 30 december 2014
Foto's Kinderkerstfeest 18 december 2014 - 19 december 2014
Ut 'e Buorfinne december 2014 - 10 december 2014
- Darttoernooi op 7 februari in Yn 'e Mande - 5 december 2014
- Sfeervolle Wintermarkt op 12 december - 5 december 2014
- Expositie Dromen, Doen, Beleven - 24 en 25 januari - 1 december 2014
- Leedvermaak op 1 februari in Yn 'e Mande - 1 december 2014
- Kerstworkshops bij Willy's Blomke - 20 november 2014
Leerlingen in concert op 23 november - 12 november 2014
- Jaarlijkse verloting SGVW en feestavond kaatsvereniging SMI op 15 november - 1 november 2014
- Nieuwjaarsfeest dorpshuis Yn 'e Mande op 3 januari - 31 oktober 2014
- Oudjaarsdag "Happy Hour" in dorpshuis Yn 'e Mande - 31 oktober 2014
- Halloween griezeltocht in Wjelsryp - 31 oktober 2014
- Stremming Westerein in Wjelsryp van 27 t/m 31 oktober - 20 oktober 2014
- Ut 'e Buorfinne oktober 2014 - 15 oktober 2014
- Bier- en wijnproeverij op 14 december Yn 'e Mande - 13 oktober 2014
- Ethiopië benefietconcert op 7 november Yn 'e Mande - 13 oktober 2014
- Tafelverkoop op 25 oktober Yn 'e Mande - 13 oktober 2014
- Herfstschikking maken voor basisschoolkinderen op 17 oktober - 13 oktober 2014
- Nieuw fietspad tussen Wjelsryp en Tsjeppenbûr - 10 september 2014
- Omrin en Littenseradiel presenteren mobiele Afval-app - 27 augustus 2014
- WK pearke keatsen in Wjelsryp op 30 augustus - 26 augustus 2014
- Sportinstuif Zwembad de Klomp op 27 augustus - 26 augustus 2014
- Ut 'e Buorfinnne augustus 2014 - 26 augustus 2014
- Fuel Power Event 2014 - Tzum - 7 juli 2014
- Paardenmarathon in Wjelsryp op 5 juli - 24 juni 2014
- Oud papier wordt een week later opgehaald! - 19 juni 2014
- Concordia neemt deel aan fanfareconcours op 21 juni in Diever - 19 juni 2014
- Fotoimpressie dorpsfeest 2014 - 16 juni 2014
- Ut 'e Buorfinne juni 2014 - 10 juni 2014
- Vele handen maakten licht(er) werk - 2 juni 2014
- Mega windturbine-parken rondom Wjelsryp? - 28 mei 2014
- Dorpsfeest Wjelsryp - 27 mei 2014
Ringrijden in Wjelsryp op 12 juni - 27 mei 2014
- Nieuw kaatsreglement KNKB - 13 mei 2014
- Berneiepenloftspul "Bern de Baas" - 12 mei 2014
- Collecte waar muziek in zit - 12 mei 2014
- Eenzame meester tussen de juffen - 7 mei 2014
- Highland Games in Winsum op 7 juni - 7 mei 2014
- Foto-impressie Koningsdag in Wjelsryp - 27 april 2014
- Koninklijke onderscheidingen voor Sikko Bruinsma en Anja Veenstra-Dijkstra - 25 april 2014
- Collegevorming gemeente Littenseradiel rond - 23 april 2014
- Harddraverij op 24 mei - 22 april 2014
- Koningsdag 2014 - 22 april 2014
- Littenseradiel weer veiligste gemeente Nederland - 14 april 2014
- Seizoensopening zwembad De Klomp op 19 april - 10 april 2014
- Dorpskrant april - 8 april 2014
- Rommelmarkt Baaium op 12 april - 2 april 2014
- Concours Hippique Baaium op 7 juni - 2 april 2014
- Concordia strijdt op het ONFK op 5 april in Drachten - 31 maart 2014
- "Vele handen maken licht werk!" op 29 en 30 mei - 26 maart 2014
- "Himmelwike" - Grote voorjaarsschoonmaak tegen zwerfafval - 21 maart 2014
- Foto's uitvoering Concordia online - 20 maart 2014
- Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Littenseradiel - 20 maart 2014
- Festival "Rock 'n Roll" in Franeker op 16 en 17 mei - 18 maart 2014
- Uitvoering De Lofstem op 28 maart - 15 maart 2014
- Festival "Rock the Boat" op 12 april - 12 maart 2014
- Jaarvergadering SMI-gym op 11 maart - 10 maart 2014
- Zaterdag 22 maart gratis compost voor inwoners van Littenseradiel - 3 maart 2014
- Jaarlijkse ledenvergadering Dorpsbelang op 6 maart - 27 februari 2014
- Openbaar verkiezingsbedat op 13 maart - 27 februari 2014
- Stremming ophaalbrug Wommels tussen 17 en 28 maart - 27 februari 2014
- Uitvoering Chr. fanfarekorps Concordia op 15 maart - 26 februari 2014
- Snoeiafval inzameling in week 11 - 26 februari 2014
- Lûkrock op 2 en 3 mei - 21 februari 2014
- 6e sjongersdei in Winsum op 22 februari - 18 februari 2014
- Schaduwrijke jaarlijkse uitvoering sportvereniging S.M.I. afd. gym/dans - 16 februari 2014
- Brug Dronryp vanaf 10 februari gesloten voor zwaar verkeer - 14 februari 2014
- Try-out concert Concordia op 23 maart - 14 februari 2014
- Zegt het voort... - 13 februari 2014
- Dorpskrant februari - 9 februari 2014
- Gemeentelijke woonmarkt op 15 februari - 6 februari 2014
- Darttoernooi Wjelsryp op 8 februari - 6 februari 2014
- Concert Kompaenenkoor - ’t Skip sûnder roer - op 16 februari - 5 februari 2014
- Uitslag van de grote verloting van de gezamenlijke verenigingen Wjelsryp 2013 - 29 januari 2014

2013
- Schoolvakanties 2014 Noord - 20 april 2013Twitterberichten gemeente Waadhoeke